ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียน มอบกระเช้ากราบสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจากผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม (รศ. ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล)

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ

(ศาสตราจารย์ นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล)

วันจันทร์ที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2561

รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านบริหารทั่วไป (รศ. ดร.บุญไชย  สถิตมั่นในธรรม)

วันจันทร์ที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2561

รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล (ผศ. ดร.พิรงรอง รามสูต)

วันจันทร์ที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2561

รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ศาสตราจารย์ นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม)

วันจันทร์ที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2561

รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล (รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ)

วันอังคารที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผศ.ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค)

วันอังคารที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (คุณจริยา  ลาภวรกิจชัย)

วันอังคารที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2561

กรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุจุฬาฯ (คุณสิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์)

วันอังคารที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คุณธาริณี  ไชยประพาฬ)

วันพฤหัสบดีที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2561

รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย)

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม  พ.ศ. 2561