จดหมายโรงเรียน เรื่อง การปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 และเตรียมเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565
เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ด้วยวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการเรียนประจำปีการศึกษา 2564 หลังจากนั้นจะเป็นช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนได้หยุดพักผ่อนจากกิจกรรมการเรียนและภาระหน้าที่ในชั้นเรียน ทั้งนี้โรงเรียนขอแจ้งข้อมูล กิจกรรมให้ผู้ปกครองทราบระหว่างปิดภาคเรียนและก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ มีดังต่อไปนี้
1. การประกาศผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนประกาศผลการเรียนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 ผ่านระบบ CUD Smart School ผู้ปกครองกรุณา อ่านผลการประเมินของอาจารย์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนในขณะอยู่กับครอบครัวด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับโรงเรียนการดูแลบุตรหลานของท่านต่อไป
2. กำหนดวันปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียน
อาจารย์ประจำชั้นเดิมของปีการศึกษา 2564 จะร่วมกันจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2565 โดยพิจารณาจากพื้นฐานความสามารถ พฤติกรรมในชั้นเรียน เพศและคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวกับ เพื่อนกลุ่มใหม่ โรงเรียนจึงกำหนดวันมอบตัวสู่ชั้นเรียนใหม่พร้อม ๆ กับเชิญผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นี้ จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อประโยชน์ของบุตรหลานของท่านโรงเรียนพร้อมจะทำงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักเรียน ในวันปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียน จะมีกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จึงขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
1) แต่งเครื่องแบบนักเรียน
2) นำดอกไม้ ธูปเทียนมาไหว้ครู เพื่อมอบตัวเป็นศูนย์ตามประเพณีไทย
3) นำกระเป๋าหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน และแก้วน้ำพร้อมบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
3. การชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าอาหาร และค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2565
ผู้ปกครองสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกธนาคาร (ATM Mobile Banking และ Internet Banking) โดยผู้ปกครอง รับผิดชอบค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยพิมพ์รายการใบแจ้งชำระ ค่าบำรุงการศึกษาและชำระเงินได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายน ถึงวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 โดยมีขั้นตอนการ พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
ขั้นที่ 1 Login เข้าระบบ CUD Smart School ด้วยบัญชีผู้ปกครอง
ขั้นที่ 2 เลือกปุ่มเมนู แล้วเลือก “รายการใบแจ้งหนี้”
ขั้นที่ 3 กดปุ่มดูใบแจ้งหนี้ที่ต้องการเพื่อสั่งพิมพ์
ขั้นที่ 4 นำใบแจ้งหนี้ไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
ชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกธนาคาร (ATM Mobile Banking และ Internet Banking)
ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราและข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ด้านล่างที่นี้
📌 ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง (https://bit.ly/3IziLV1)
📌 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราและข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่าง ๆ (https://bit.ly/3pq2p9G)
4. กำหนดการเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565 
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565 โดยโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ตามปกติหรือจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จะคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพและพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย และสังคมเป็นสำคัญ และขอให้ผู้ปกครองติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารและประกาศของโรงเรียนอย่างใกล้ชิดที่เว็บไซต์โรงเรียน (https://satite.chula.ac.th) หรือ Facebook (https://www.facebook.com/SatitChula) โรงเรียน หรือ Line Official Account โรงเรียน : @satitchulaelem รวมทั้ง ช่องทางจดหมายแจ้งผู้ปกครอง ช่องบันทึกข้อความ/จดหมาย ในระบบ CUD Smart School (https://cud.onsmart.school/login)
ตลอดปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครอง โรงเรียนหวังว่าคงได้รับความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
📌 อ่านรายละเอียดหรือดาวน์โหลดจดหมาย คลิกที่นี่  (https://bit.ly/3pq3qPk)