วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดการปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้นำพวงมาลัย ธูปเทียน มากราบอาจารย์เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ และรับฟังถึงข้อปฏิบัติและข้อตกลงของแต่ละห้องเรียน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบถึงการดำเนินงานของทางโรงเรียน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

หลังจากกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนของแต่ละระดับ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อฝึกนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งในเรื่องการไหว้ มารยาทในการรับประทานอาหาร การใช้โรงอาหาร ฯลฯ 

การประชุมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2561