วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดการบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และผู้ปกครองที่สนใจ เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต” โดย รศ.นพ. สุริยเดว  ทรีปาติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว