การคัดเลือกนักเรียนหลักสูตร Chulalongkorn University Demonstration Elementary School English Programe ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ตามที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้ทำการสำรวจผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสนใจให้บุตรหลานเข้าเรียนหลักสูตร Chulalongkorn University Demonstration Elementary School English Programe ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีผู้ปกครองทำการลงชื่อนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 140 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จะจัดให้มีจำนวน 1 ห้องเรียน และสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้จำนวน 35 คน จึงได้ดำเนินการรับนักเรียนด้วยวิธีการจับสลาก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหารฯ  

โดยนำผลคะแนนเฉลี่ยจาก 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ แล้วนำผลคะแนนมาเรียงตามลำดับ จากนั้นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคะแนน ดังนี้ 

กลุ่ม 

จำนวนนักเรียนที่สมัคร 

จำนวนนักเรียนที่รับได้ 

A 

64 

16 

B 

56 

14 

C 

20 

5